Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: "Disclaimer") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van AC Vastgoed Nederland ("Website") alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen, prospectussen en/of diensten ("informatie").

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de Disclaimer. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wordgen gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarde op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Arcona Capital Fund Management B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AC Vastgoed Nederland CV.

Arcona Capital Fund Management B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -  schade ten gevolge van niet afleveren of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Risico's

Aan de belegging zijn risico's verbonden. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Prospectus en Essentiele Beleggersinformatie

Voor de beleggingsfondsen zijn een prospectus, alsmede een Essentiele Beleggersinformatie opgesteld met informatie over deze fondsen, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze aandachtig door, voordat u een beslissing neemt. U kunt vermogenswinst behalen door te beleggen in het fonds. Het is echter ook mogelijk dat u verlies lijdt of dat u uw inleg kwijtraakt.

Links met andere websites 

De Website bevat links naar extern internetpagina's. Arcona Capital Fund Management B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website

Verantwoordelijkheid

Arcona Capital Fund Management B.V. spant zich in voor een nauwkeurige en actuele informatievoorziening op de website, hierbij kunnen zich toch fouten voordoen. Arcona Capital Fund Management B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen onder nummer 52/2003. Deze zijn op aanvraag kosteloos te verkrijgen.

Arcona Capital Fund Management B.V. sluit hierbij al haar aansprakelijkheid uit in verband met eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door (of namens) haar verstrekte informatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid bedingt zij tevens voor haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie). 

Arcona Capital Fund Management B.V.  is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering vanArcona Capital Fund Management B.V. daadwerkelijk uitkeert. Deze beperking van aansprakelijkheid bedingt zij, voor zover van toepassing, tevens voor haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie).

Op alle rechtsverhoudingen tussen Arcona Capital Fund Management B.V.  (en/of haar hulppersonen, waaronder begrepen haar directie) en derden (van welke aard ook) is Nederlands recht van toepassing; geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Alle rechten en bevoegdheden (van welke aard ook) die derden tegenover Arcona Capital Fund Management B.V. en/of haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie) kunnen uitoefenen vervallen na verloop van één jaar nadat de derde zich ervan bewust werd of had kunnen zijn dat deze aan haar ter beschikking kwamen.

Arcona Capital Fund Management B.V. heeft het recht van mogelijke contractspartijen, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, te verlangen dat zij zich te haren genoegen legitimeren door overlegging van een afschrift van een daartoe in aanmerking komend legitimatiebewijs.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: